Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Eva Skřižovská - ESAM

Sídlo společnosti: Odbojová 1686, Rychvald 735 32 (Na tuto adresu prosím reklamace nezasílejte. K reklamacím slouží adresa výdejního místa. Děkujeme.)

Provozovna a výdejní místo internetového obchodu: Prodejna – ESAM, Masarykova 1003, Orlová – Lutyně 735 14

IČO: 12132411 DIČ: CZ5762161482

(Živnostenský rejstřík MÚ Bohumín, čj. MUBO/57951/2011, čj.92/707031/450)

Bankovní spojení: Komerční banka (KB), číslo účtu 27170237 / 0100

Telefonní kontakt: 602 494 600 (Pouze pro reklamace, objednávky a informace o zboží.)

Email: eshop@esam.cz

Otevírací doba internetového obchodu ESAM.cz:
pondělí-pátek: 8.00 – 16.00 (Tato otevírací doba platí pouze pro internetový obchod. Prodejny mají jinou otevírací dobu, kterou lze najít v kontaktech.)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém a „kamenném“ obchodě www.esam.cz a ESAM, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Eva Skřižovská - ESAM (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.esam.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.esam.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a recyklačního poplatku. Ceny nezahrnují poplatek za dopravné a způsob platby, případně jiné poplatky za služby navíc (Veškeré ceny dopravy, plateb a služeb navíc, jsou uvedeny v ceníku dopravy a následně v košíku před potvrzením objednávky, krok výběr dopravy a platby.). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu (V případě, že se ve vyhledávači nebo srovnávači cen zobrazuje jiná cena, platí aktuální cena uvedená v internetovém obchodě.)

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

3.4. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.6. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1. Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

4.2. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v reklamním letáku „kamenného“ obchodu ESAM nebo partnerských letáků Planeo elektro, Proton, Tescoma, Banquet, Orion aj. a mohou být odlišné od cen nabízených v „kamenném“ obchodě ESAM.

4.3. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem – Fakturou.

Způsoby plateb:

 • hotově (osobní odběr – nelze platit platební kartou)
 • převodem na účet (27170237/0100, vedený u společnosti Komerční banky)
 • převodem na účet (zálohová faktura – požadavek pište do poznámky při objednávce)
 • dobírka (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky)
 • spotřebitelský úvěr, Homecredit (bližší informace zde http://esam.cz/informace-tykajici-se-vazaneho-zastupce-zprostredkovatele-spotrebitelskeho-uveru)

4.4. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Instalace zboží a montáž zboží je možná domluvit pouze u nákupu v kamenné prodejně a je zpoplatněna. Ceny těchto služeb naleznete v ceníku dopravy a plateb.

4.5. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Platební údaje jsou kupujícímu zaslány na email nejpozději do 24 hodin od provedení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. V případě, že je kupující živnostník, je povinen před prodejem nahlásit tuto skutečnost a to uvedením potřebných firemních údajů v objednávce, které jsou důležité k vystavení řádného daňového dokladu. V případě uvedení nesprávných údajů nebo v případě neuvedení všech údajů nás neprodleně kontaktujte na email eshop@esam.cz

4.10. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

5. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

5.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 – 5 pracovních dnů. U některých položek je přímo uvedena dostupnost produktu do týdne, doručení těchto položek je realizováno v termínu 5-10 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není, může být dodací lhůta delší. Dodavatel si vyhrazuje právo na odklad odeslání zboží v případech, kdy to situace vyžaduje a to zejména kvůli závažným technickým problémům nebo jiné nepředvídatelné situaci (O této skutečnosti bude kupující v co nejkratší možné době informován). O předběžném termínu odeslání zboží bude kupující vždy informován nejpozději do 24 hodin od objednávky a to na emailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že se tak nestane, kontaktujte nás neprodleně na emailovou adresu eshop@esam.cz

5.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, může být požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání a následné vrácení zboží zpět na adresu odesílatele. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a případným uhrazením vzniklých nákladů při porušení smluvních podmínek. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky mohou být postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených. Nárok na vymáhání vzniklých nákladů na odeslání a následné vrácení zboží zpět nevzniká v případě nedoručení chybou dopravce.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu dodavatele spolu s kopií faktury nebo osobně v provozovně ESAM. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, jeho náhradou se stává daňový doklad – faktura, který byl přiložen v zásilce.

5.7. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách ESAM.cz v sekci doprava.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Upřesnění naleznete v Reklamačním řádu.

5.9. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

5.10. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email eshop@esam.cz (Upřesnění naleznete v Reklamačním řádu.), dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího/vnitřního poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu nebo dopravci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.11. Společnost Eva Skřižovská - ESAM si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na své provozovně ESAM a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou (platí pouze u nákupu v kamenné prodejně, při nákupu v internetovém obchodě nelze při osobním odběru platit platební kartou), prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

6.2. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 602 494 600, 596 511 649) nebo na emailu: eshop@esam.cz.

6.3. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

6.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Eva Skřižovská – ESAM) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem, email: eshop@esam.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. VZOR formuláře pro odstoupení od smlouvy můžete najít na konci stránky ZDE.

6.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.6. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod nebo poštovní poukázku, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, že kupující od doby zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy, nepředá zboží k vrácení včas, tak aby to neovlivnilo lhůtu k vrácení peněz zpět kupujícímu, vyhrazuje si dodavatel právo tuto lhůtu prodloužit o nezbytně nutnou dobu.

6.7. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na adresu výdejního místa nebo je předejte osobně na adrese výdejního místa (Prodejna – ESAM, Masarykova 1003, Orlová – Lutyně 735 14). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

6.8. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zašlete obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využijte některé z přepravních služeb. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500 Kč. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta. Podrobný způsob vrácení zboží naleznete ZDE.

6.9. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.10. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 5 od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1. Jakost při převzetí

7.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před-smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

7.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

7.2. Zákonná práva z vad

7.2.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.2.7. Doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat u výrobků, které umožňují ukládání dat (Notebooky, PC, HDD, Navigace, Mobilní telefony, atd). Během opravy je možné riziko ztráty dat a to v případech, kdy je zjištěna softwarová závada nebo kdy si to vyžádají okolnosti při odstraňování závady.

8. Vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jednoduchý postup jak uplatnit reklamaci najdete v reklamačním řádu. Můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností.

8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

8.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.5. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

8.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem.

8.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

8.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Prodloužená záruka MONDIAL (platí pouze pro kamennou prodejnu)

9.1. U vybraných produktů můžete prodloužit zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců o dalších 12, 24 nebo 36 měsíců. U každého výrobku, ke kterému si můžete Prodlouženou záruku sjednat, uvidíte vždy přesnou částku za pojištění. Prodlouženou záruku poskytujeme ve spolupráci se společností Mondial Assistance, Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

9.2. Prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží a začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby. Prodloužená záruka chrání zakoupený výrobek ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce.

9.3. Záruka PLUS obsahuje pojištění náhodného poškození a odcizení na 12 měsíců. Platnost začíná dnem sjednání služby.

9.4. V případě, že se v průběhu prodloužené záruky objeví závada na přístroji, nahlásíte ji telefonicky na zákaznické lince Mondial Assistance, tel.: 283 002 868. Do 2 pracovních dnů Vás bude kontaktovat servisní partner a domluví se s Vámi na způsobu a termínu opravy.

9.5. Prodloužená záruka zahrnuje práci opraváře, náhradní díly a dopravu ze servisu k Vám. Pokud se jedná o velký či nepřenosný přístroj, zajistí společnost opravu servisním technikem přímo u Vás.

9.6. V případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám společnost poskytne nový přístroj srovnatelných parametrů, včetně dopravy na Vaši adresu.

9.7. Budete-li zboží vracet v zákonné 14-ti denní lhůtě, bude Vám vrácena i celá částka za prodlouženou záruku.

9.8. V případě, že dojde k neopravitelné vadě v zákonné záruce, bude prodloužená záruka převedena na nový výrobek nebo Vám bude vrácena celá částka za prodlouženou záruku.

9.9. Všeobecné obchodní podmínky MONDIAL ASSISTANCE

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – Podrobné informace.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1. Požádat dodavatele o vysvětlení

10.7.2. Požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

10.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na eshop@esam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

10.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.13. "Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“

11. Zpětný odběr elektrozařízení

11.1. S nákupem nového spotřebiče si můžete objednat odvoz starého spotřebiče, který bude ekologicky recyklován specializovanou firmou.

11.2. Ceny odvozu starého spotřebiče jsou závislé na váze a zvolené přepravní službě. Přesné ceny naleznete v sekci doprava.

11.3. Celé znění zákona o zpětném odběru elektrozařízení, které se týká nákupu v internetovém obchodě, naleznete zde: http://esam.cz/zakon-o-zpetnem-odberu-elektrozarizeni

12. Řešení sporů

12.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

12.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

12.3. K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13. Zákon o EET 

13.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VÁZANÉHO ZÁSTUPCE ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

      http://esam.cz/informace-tykajici-se-vazaneho-zastupce-zprostredkovatele-spotrebitelskeho-uveru

15. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy). Kontaktní údaje prodávajícího: ESAM Masarykova 1003, Orlová - Lutyně 73514, adresa elektronické pošty eshop@esam.cz ,telefon 596 511 649.