Reklamační řád

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Eva Skřižovská - ESAM

Sídlo společnosti: Odbojová 1686, Rychvald 735 32 (Na tuto adresu prosím reklamace nezasílejte. K reklamacím slouží adresa výdejního místa. Děkujeme.)

Provozovna a výdejní místo internetového obchodu: Prodejna – ESAM, Masarykova 1003, Orlová – Lutyně 735 14

IČO: 12132411 DIČ: CZ5762161482

(Živnostenský rejstřík MÚ Bohumín, čj. MUBO/57951/2011, čj.92/707031/450)

Bankovní spojení: Komerční banka (KB), číslo účtu 107 - 9432730227 / 0100

Telefonní kontakt: 602 494 600 (Pouze pro reklamace, objednávky a informace o zboží.)

Email: eshop@esam.cz

Otevírací doba internetového obchodu ESAM.cz:
pondělí-pátek: 8.00 – 16.00 (Tato otevírací doba platí pouze pro internetový obchod. Prodejny mají jinou otevírací dobu, kterou lze najít v kontaktech.)

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/192 Sb.), platí pro nákup v internetovém a „kamenném“ obchodě ESAM.cz, upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Eva Skřižovská - ESAM (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Dodavatelem je společnost Eva Skřižovská - ESAM, Odbojová 1686, Rychvald 735 32, IČO: 12132411, DIČ: CZ5762161482.

1.3. Kupující je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

1.4. Dodavatel se zavazuje, že případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a v souladu s právními předpisy, platným v ČR.

1.5. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Dokladem o záruce je záruční list nebo daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

1.6. Pro zákazníky, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, neplatí záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro konečné spotřebitele, nikoliv pro podnikatele a firmy, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem

2.1. Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně to oznámit dodavateli na emailovou adresu: eshop@esam.cz. Tuto skutečnost je nutné oznámit nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí takto poškozené zásilky.

2.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu, rovněž nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí takto poškozené zásilky. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu eshop@esam.cz. (Fotografie by měly obsahovat: Dobře viditelné poškození zboží, veškerý obalový materiál vnější i vnitřní, etiketu s Vaší adresou + případně etikety křehké nebo jiné polepy naznačující choulostivost zásilky, pokud se na zásilce nachází.) Dodavatel bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

3. Záruční list

3.1. U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). Pokud výrobce záruční list přikládá je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy).

3.2. Záruční list je potřeba zaslat k potvrzení pouze u těchto značek – AMICA, GORENJE, MORA, INDESIT, HOTPOINT, WHIRLPOOL, (ELECTROLUX, ZANUSSI, AEG nad 3000Kč), HAIER, ZELMER, LG. U vyjmenovaných značek záruční list pošlete poštou do 14 dnů od převzetí zboží, spolu s kopií dokladu o nákupu a průvodním dopisem se svou zpáteční adresou. Potvrzený záruční list Vám obratem zašleme zpět.

3.3. Prodloužená záruka výrobce – pokud je poskytována výrobcem v rámci akční nabídky prodloužená záruka na výrobek, je nutné pro její získání postupovat dle obchodních podmínek výrobce – např. vyplnit registrační formulář na stránkách výrobce. Veškeré informace o prodloužené záruce jsou většinou uvedeny v popisu zboží. V případě, že tomu tak není, obraťte se prosím přímo na stránky výrobce nebo nás kontaktujte na emailovou adresu eshop@esam.cz.

4. Práva a povinnosti z vadného plnění

4.1. Jakost při převzetí

4.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před-smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

4.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

4.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

4.2. Zákonná práva z vad

4.2.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

4.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

4.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

4.2.7. Doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat u výrobků, které umožňují ukládání dat (Notebooky, PC, HDD, Navigace, Mobilní telefony, atd.). Během opravy je možné riziko ztráty dat a to v případech, kdy je zjištěna softwarová závada nebo kdy si to vyžádají okolnosti při odstraňování závady.

5. Vyřízení reklamace

5.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Reklamační formulář – Na konci této strany.

5.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

5.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, prostřednictvím SMS nebo emailem.

5.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

6. Postup při reklamaci

6.1. Reklamaci muže kupující uplatnit u dodavatele nebo přímo v autorizovaném servisu, jejich seznam naleznete na stránkách www.najdiservis.cz, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce. Před odesláním výrobku na adresu autorizovaného servisu doporučujeme telefonicky kontaktovat servisní středisko a ověřit postup reklamace, některé výrobky není nutné do servisu zasílat. Servisní střediska vyšlou technika přímo k vám domů (týká se především velkých domácích spotřebičů, velkých televizorů a některé počítačové techniky) Rovněž doporučujeme kontaktovat dodavatele na email eshop@esam.cz nebo na telefonní číslo uvedené v kontaktech pro internetový obchod a ověřit správný postup reklamace.

6.2. Doporučený postup jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli (Eva Skřižovská - ESAM)

6.2.1. Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejlepší přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením stejně dobře, jako původní obal. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. (Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou, zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Doporučujeme zásilku pojistit - poslat jako balík do ruky, případně označit etiketami křehké, pokud to obsah zásilky vyžaduje.)

6.2.2. Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení prosím přiložte k výrobku kopii prodejního dokladu (fakturu), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu, jak se projevuje, případně za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo. Pro tyto účely je možné využít vzorový reklamační formulář, Na konci této strany. Rovněž zde vyplňte aktuální kontaktní údaje.

Výrobek zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

Prodejna a výdejní místo – ESAM

Masarykova 1003

Orlová – Lutyně

73514

Zásilku neposílejte nikam jinam, než na výše uvedenou adresu, která je k přijímání reklamací určena. Při zaslání na jinou adresu nezaručujeme převzetí zásilky. Před odesláním nás prosím kontaktujte na emailovou adresu eshop@esam.cz nebo telefonicky a ověřte si správný postup reklamace. Některé případy se dají řešit i nahrazením určitého dílu apod., nejsou tedy nutné zasílat. (uveďte typ výrobku, číslo nákupní faktury, stručný popis závady), urychlíte tím vyřízení vaší reklamace.

 

6.2.3. Po obdržení výrobku zašleme na kontaktní telefonní číslo kupujícího SMS o potvrzení přijetí reklamace, případně potvrzení o přijetí reklamace zašleme na email uvedený v průvodním dopisu nebo v objednávce.

6.2.4. V případě reklamace zboží nestandardních rozměrů nebo zboží vážícího nad 15 kg lze objednat svoz přepravní společností na náklady dodavatele. V tomto případě zašlete žádost o svoz výrobku na adresu eshop@esam.cz. Do objednávky svozu uveďte číslo faktury nebo objednávky, adresu pro vyzvednutí, popis závady a termín svozu, který Vám vyhovuje. Můžete využít vzorový reklamační formulář, Na konci této strany.

6.2.5. Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude vyzván, telefonicky, SMS zprávou nebo emailem k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.2.6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na eshop@esam.cz. Do emailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží kopii podacího lístku.

6.3. Na výrobky bílé techniky (chladničky, pračky, myčky, sporáky) je zajištěn servis přímo u kupujícího. Kupující kontaktuje servisní linku výrobce, která zajistí návštěvu servisního technika. Kontakt na servisní linku naleznete na přiloženém záručním listu nebo kontaktujte naše reklamační oddělení (tel: 602 494 600 nebo email: eshop@esam.cz), kde vám kontakt na servisní linku sdělíme.

6.4. Obdržíte-li nekompletní výrobek – V případě zjištění, že je výrobek nekompletní, kontaktujte naše reklamační oddělení emailem na eshop@esam.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, popis chybějící části – přesný popis podle informace z návodu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů.

6.5. Obdržíte-li poškozený výrobek – V případě, že zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu, že je výrobek poškozený, kontaktujte prosím neprodleně naše reklamační oddělení emailem na eshop@esam.cz.

Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, rozsah poškození výrobku a pokud možno fotky poškozeného výrobku, včetně nepoškozeného obalu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů. V tomto případě lze řešit reklamaci výměnou výrobku, výměnou poškozených dílů nebo slevou.

6.6. Záměna – obdržíte-li jiný výrobek – Pokud vám přijde jiný výrobek, než jaký byl objednaný nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mail eshop@esam.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, model výrobku, který vám byl doručený a pokud možno, opište z obalu čárový EAN kód výrobku.

7. Řešení sporů

7.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Odstoupení od smlouvy

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace (vrácení zboží).

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). K zásilce přiložte originální daňový doklad/fakturu a průvodní dopis, kde uvedete kontaktní údaje a číslo účtu na které požadujete vrátit kupní cenu zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit (Poslat jako balík do ruky, případně využít služeb označení zásilky jako křehké, pokud je to nutné.). Vždy, prosím, použijte původní přepravní obal, případně stejně dobře vyhovující náhradní přepravní obal, aby nedošlo k poškození, popsání nebo polepení zboží a jeho originálního obalu, který je nutné udržet v dobrém stavu k dalšímu prodeji.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou vráceny na účet po doručení zboží na naši adresu do 14 - ti kalendářních dnů.

Storno objednávky ze strany kupujícího kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy až po vyexpedování zboží nebo zboží bez udání vážného důvodu nepřevezme, bude kupujícímu naúčtován storno poplatek ve výši všech nákladů, spojených se zasláním zboží kupujícímu.

Podrobné instrukce pro případ, že máte v úmyslu vrátit nepoužité zboží: 

1) Odešlete dopis se zásilkou na adresu: ESAM Masarykova č 1003, Orlová-Lutyně 735 14, nebo předem email na adresu: eshop@esam.cz.  Ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo objednávky, faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Můžete využít ilustračního formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na konci této stránky.

2) Zboží prosím rovněž zašlete na výše uvedenou adresu, spolu s kopií tohoto průvodního dopisu. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato reklamačním odd.), doporučujeme Vám zboží pojistit (Poslat jako balík do ruky).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.
7) při poruše, nebo nefunkčnosti reklamního dárku, který byl u zboží dodán zdarma, pouze jako forma marketingové podpory prodeje.

9. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).